• እቲ ንክርስቶስ ከም ኣምላኹን መድሓኒኡን ዝፈልጦን ዝስዕቦን ሰብ ኣብ ውሽጢ መዋቲ ስጋ ዝነብር ህያው ሰብ እዩ።
  • ' ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኴንኩም፡ መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ ኸኣ ንስኻትኩምውን ኣብቲ ስጋ ኸም ዘሎኹም ኴንኩም ዘክርዎም።'ዕብራውያን 13:3
  • ''ነዚ ኬስተውዕልዎ፡ ነቲ ዳሕራዮም (መወዳእታኦም) ድማ ኪሓስቡስ ሰባማት እንተ ዚዀኒ።'' ዘዳ 32:29
Welcome to Mekanehiwet ኣብዚ ተዛማድነት ዝበዝሓሉ ጊዜ፡ ነቲ እንኮን ሓቀኛን መገዲ ኣምላኽ ማለት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ዘለኣለማዊ ድሕነት ንኽንፈልጥን ንኽንድሕንን፡ ከምእዉን ብመንፈሳዊ ዕብየት እናወሰኽና ነቲ ዝተበጀዎና ጐይታ ዝበቅዕ ህይወት ክንነብርን፡ ንኻልኦትውን ናብዚ መገዲ ሓቅን ህይወትን ክንመርሕ ዘኽእለና ከም ስብከታት፡ ትምህርትታት፡ ሓጸርቲ ጽሑፋት፡ መዛሙራትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ኣብዚ ይቐርብ።

Daily Bread

መጽሓፍ ቅዱስ ብስሩዕ ምንባብ ንመጽሓፍ ቅዱስ ንኽትርድኦ እቲ ዝበለጸ መገዲ እዩ፡ ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝበለጸ ባዕሉ ዝዛረብ መጽሓፍ እዩ።

መዓልታዊ ንባባት ካብ ምዕራፋት መጽሓፍ ቅዱስ፡-

ኣርእስቲ መዓልታዊ መጽናዕቲ -

“ጾርካ ናብ እግዚኣብሄር ደርብዮ፡ ንሱ ክድግፈካ እዩ። ንጻድቕ ሰንከልከል ኪብል ከቶ ኣይሓድጐን” (መዝ 55፡22)

ኣብዛ ሓላፊት ዓለም ክንነብር ከሎና፡ ይፍኮስ ይኽበድ ብዘይ ጾር ክንህሉ ዘይከኣል ነገር እዩ። ህይወትና በዚ ጾር ዘሎዎ ህይወት ክትሓልፍ ከላ ድማ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክርድኣና ይጅምር። ኣብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ህይወት ጾርካ ባዕልኻ ክትጸሮ ከም ዘይትኽእል እግዚኣብሄር ባዕሉ ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ጾርና ናብኡ ክንድርብዮ ከም ዝግብኣና ዝምህረና። ሓደ ሓደ ጊዜ ካብዚ ሓቂ እዚ ወጺእና ጾርና ባዕልና ክንጸሮ ምስ እንጅምር፡ ካብ ምኽባዱ ዝተላዕለ ሰንከልከል ንብል፡ ንጭነቕ፡ ተስፋ ከኣ ንቖርጽ። ካብኡ ሓሊፍና ባዕልና ክንፈትሖ ምስ እንጅምር ድማ ብቐሊሉ ዘይፍወስ ከቢድ በሰላ እዩ ዝገድፈልና። ከም ሰዓብትን ኣገልግልትን ኣምላኽ፡ እቲ ክንጸሮ ዝግበኣና ጾር፡ ነቲ ጾር ናብ ኣምላኽ ምድርባይ ጥራይ ምዃኑ ክንግንዘቦ ይግባእ። ስለዚ ድማ ኣብ ህይወትና ዕረፍቲ ይስመዓና፡ ናይ እምነት ጉዕዞና ድማ ቀጻሊ ይኸውን። (መዝ 37፡24፣ ማቴ 11፡28፣ 1ጴጥ 5፡6-7) ኣስተንትን 1. ጾርካ ናብ እግዚኣብሄር ትድርብዮዶ፧ 2. ጾርካ ናብ እግዚኣብሄር ምድርባይ እንታይ መንፈሳዊ ረብሓ ኣሎዎ፧ 3. ጾሮም ናብ እግዚኣብሄር ብምድርባይ ዝዓረፉ ንመን ትፈልጥ፧ ጸሎት፡- ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞና ጾርና ናብ እግዚኣብሄር ጥራሕ ምድርባይ ክንለማመድ።